ACHIEVEMENTS

The victorious Singers 

First prize in Hindi & Sanskrit song  organised by Bharat Vikas Parishad :


Parikshit 11 A

Sugam  11C 

Nikhil 11 C

Priyanjal 11 B 

Soni 11 B

Jigyasa 9 C

Get in Touch

Shiva Shiksha Sadan

#Dev Nagar, Sonipat

Haryana 131001

Phone No. 0130-2242451, 2253385

Email: info@shivsahikshasadan.com

Website: www.shivashikshasadan.com